Lex 10

Hello, ik kaam ut England

(Siet 93 bet 104)

Siet 94

Weetst du Bescheed?

Opgaav to den Dialog.

Siet 99

Basistext: Laat dat krachen! Veel Spaaß in’n Waterpark
Laat dat krachen! Veel Spaaß in’n Waterpark (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 100

Opgaav 14: Sett de richtigen Demonstrativpronomen in!

Siet 101

Opgaav 16: Sett de Wöör in, de fehlen doot.

Opgaav 17: Finn de Indefinitpronomen rut.

Siet 102

Opgaav 19: In dat Püttjer-Museum

Siet 104

Text: Vun de Fro, de en Buddel köpen wull

schreven vun Heinrich Hannover

Vun de Fro, de en Buddel köpen wull, vörleest vun Thomas Lenz.