Lex 9

Tour na de Stadt

(Siet 83 bet 92)

Siet 86

Basistext: Jümmer wat los!
Jümmer wat los! (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 91

Text: Wo geiht dat na de Schillerstraat?

vun Hans-Hinrich Kahrs un Bodo Schirmer

Wo geiht dat na de Schillerstraat, vörleest vun Thomas Lenz.