Lex 7

Woans kummt een to Geld?

(Siet 63 bet 72)

Siet 65

Opgaav 1
Kiek in den Dialog un maak de Sätz kumplett.
Basistext: Arbeit för Schölers
Arbeit för Schölers (leest vun: Erkki Hopf)

Seite 67

Basistext: Tokumstdag
Tokumstdag (leest vun: Erkki Hopf)
Opgaav 9
Wat kannst du mit dat Warktüüch maken?
Extra-Opgaav: Warktüüch-Memory

Siet 68

Basistext: Hannes
Hannes (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 69

Opgaav 13
Sett dat Partizip II in.

Siet 70

Opgaav 16
Sett de Verben richtig in.
Basistext: De verdreihte Tokumtsdag
De verdreihte Tokumstdag (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 72

Basistext: As Timmermann op de Walz
As Timmermann op de Walz (leest vun: Erkki Hopf)