Lex 6

Bi’n Dokter

(Siet 55 bet 62)

Siet 57

Opgaav 2: Wat seggt de Dokter, wat seggt de Patschent?
Opgaav 3: Wat passt tohoop?

Siet 59

Opgaav 10: Finn teihn Wöör to dat Thema „Bi’n Dokter“
Opgaav 11: Sorteer de Bookstaven

Siet 60

Opgaav 5: Wat kannst du mit düsse Liefdelen maken?
Opgaav 14: Woans is di tomoot?
Opgaav 16: Finn all Modalverben in den Dialog.
Opgaav 17: Ik kann, dröff, mutt, schall …

Siet 61

Opgaav 18: Greta hett ehr Foot verdreiht.

Siet 62

Opgaav 21: Wat seggt de Dokter to sien Patschent?
Opgaav 22: Maak jümmer dree Sätz kloor.
Text: De straaft Tähndokter

vun Heinrich Hannover

Du höörst … un …