Lex 4

Watt gifft dat to eten?

(Siet 33 bet 44)

Siet 35

Woans heet dat op Platt? (NNS)

Opgaav 1

Wat oder wokeen is meent? (NNS)

Opgaav 2

Siet 37

Basistext: Eten
Eten (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 38

Basistext: Aaftsalat
Aaftsalat (leest vun: Erkki Hopf)

Siet 40

Opgaav 16: Kaken un Eten

Siet 41

Opgaav 20: Sett de Wöör richtig in.

Siet 44

Text: Spreekwöör un Seggwiesen

Hier kannst du di de Spreekwöör un Seggwiesen anhören.

Spreekwöör un Seggwiesen (snackt vun Thomas Lenz)